Schemat architektury komponentowej

Rysunek przedstawia schemat architektury komponentowej